Bậc lương công chức nhà nước

 Dưới đây mình sẽ tổng hợp bảng lương đối với:

 – Chuyên gia cao cấp (Bảng 1)

 – Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (Bảng 2)

 – Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước (Bảng 3)

 – Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước (Bảng 4)

 – Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (Bảng 5)

 – Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân (Bảng 6)

 – Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân (Bảng 7)

 (Đối với những bảng có kích thước lớn, bạn không thấy hết được nội dung thì bạn vui lòng click vào bảng để xem chi tiết)

 Hướng dẫn cách tính lương: bạn chỉ cần lấy hệ số nhân với mức lương cơ sở:

 – Theo đó Mức lương cơ sở hiện nay đến ngày 30/6/2019 là 1.390.000 đồng/tháng

 – Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành).

 

 Bảng 1

 BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP

 (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)

 Đơn vị tính: 1.000 đồng

 

 Bậc 1

 Bậc 2

 Bậc 3

 Hệ số lương

 8,80

 9,40

 10,00

 Ghi chú:

 Áp dụng đối với các đối tượng không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa – nghệ thuật.

 

 Bảng 2

 BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

 (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)

 Đơn vị tính: 1.000 đồng

 Số TT

 Nhóm ngạch

 Bậc 1

 Bậc 2

 Bậc 3

 Bậc 4

 Bậc 5

 Bậc 6

 Bậc 7

 Bậc 8

 Bậc 9

 Bậc 10

 Bậc 11

 Bậc 12

 1

 Công chức loại A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a

 Nhóm 1 (A3.1)

 Hệ số lương

 

 6,20

 

 6,56

 

 6,92

 

 7,28

 

 7,64

 

 8,00

 

 

 

 

 

 

 b

 Nhóm 2 (A3.2)

 Hệ số lương

 

 5,75

 

 6,11

 

 6,47

 

 6,83

 

 7,19

 

 7,55

 

 

 

 

 

 

 2

 Công chức loại A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a

 Nhóm 1 (A2.1)

 Hệ số lương

 

 4,40

 

 4,74

 

 5,08

 

 5,42

 

 5,76

 

 6,10

 

 6,44

 

 6,78

 

 

 

 

 b

 Nhóm 2 (A2.2)

 Hệ số lương

 

 4,00

 

 4,34

 

 4,68

 

 5,02

 

 5,36

 

 5,70

 

 6,04

 

 6,38

 

 

 

 

 3

 Công chức loại A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hệ số lương

 

 2,34

 

 2,67

 

 3,00

 

 3,33

 

 3,66

 

 3,99

 

 4,32

 

 4,65

 

 4,98

 

 

 

 4

 Công chức loại A0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hệ số lương

 2,10

 2,41

 2,72

 3,03

 3,34

 3,65

 3,96

 4,27

 4,58

 4,89

 

 

 5

 Công chức loại B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hệ số lương

 1,86

 2,06

 2,26

 2,46

 2,66

 2,86

 3,06

 3,26

 3,46

 3,66

 3,86

 4,06

 6

 Công chức loại C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a

 Nhóm 1 (C1)

 Hệ số lương

 

 1,65

 

 1,83

 

 2,01

 

 2,19

 

 2,37

 

 2,55

 

 2,73

 

 2,91

 

 3,09

 

 3,27

 

 3,45

 

 3,63

 b

 Nhóm 2 (C2)

 Hệ số lương

 

 1,50

 

 1,68

 

 1,86

 

 2,04

 

 2,22

 

 2,40

 

 2,58

 

 2,76

 

 2,94

 

 3,12

 

 3,30

 

 3,48

 c

 Nhóm 3 (C3)

 Hệ số lương

 

 1,35

 

 1,53

 

 1,71

 

 1,89

 

 2,07

 

 2,25

 

 2,43

 

 2,61

 

 2,79

 

 2,97

 

 3,15

 

 3,33

  Ghi chú:

 1. Trong các cơ quan nhà nước có sử dụng các chức danh cán bộ, công chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 3 thì xếp lương đối với cán bộ, công chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 3. Việc trả lương thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước mà cán bộ, công chức đó đang làm việc.

 2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.

 3. Hệ số lương của các ngạch công chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.

 4. Cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:

 – Đối với cán bộ, công chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.

 – Đối với cán bộ, công chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).

 – Đối với cán bộ, công chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).

 5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, công chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 2, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với ngạch công chức đó.

 ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG 2

 1. Công chức loại A3:

  Nhóm 1 (A3.1):

 Số TT

 Ngạch công chức

 1

 Chuyên viên cao cấp

 2

 Thanh tra viên cao cấp

 3

 Kiểm soát viên cao cấp thuế

 4

 Kiểm toán viên cao cấp

 5

 Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

 6

 Kiểm tra viên cao cấp hải quan

 7

 Thẩm kế viên cao cấp

 8

 Kiểm soát viên cao cấp thị trường

 9

 Thống kê viên cao cấp

 10

 Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 11

 Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự)

 12

 Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự)

 13

 Kiểm tra viên cao cấp thuế

 – Nhóm 2 (A3.2):

 Số TT

 Ngạch công chức

 1

 Kế toán viên cao cấp

 2

 Kiểm dịch viên cao cấp động – thực vật

 2. Công chức loại A2:

 Nhóm 1 (A2.1):

 Số TT

 Ngạch công chức

 1

 Chuyên viên chính

 2

 Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 3

 Thanh tra viên chính

 4

 Kiểm soát viên chính thuế

 5

 Kiểm toán viên chính

 6

 Kiểm soát viên chính ngân hàng

 7

 Kiểm tra viên chính hải quan

 8

 Thẩm kế viên chính

 9

 Kiểm soát viên chính thị trường

 10

 Thống kê viên chính

 11

 Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 12

 Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự)

 13

 Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự)

 14

 Kiểm tra viên chính thuế

 15

 Kiểm lâm viên chính

 – Nhóm 2 (A2.2):

 Số TT

 Ngạch công chức

 1

 Kế toán viên chính

 2

 Kiểm dịch viên chính động – thực vật

 3

 Kiểm soát viên chính đê điều (*)

 3. Công chức loại A1:

 Số TT

 Ngạch công chức

 1

 Chuyên viên

 2

 Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 3

 Công chứng viên

 4

 Thanh tra viên

 5

 Kế toán viên

 6

 Kiểm soát viên thuế

 7

 Kiểm toán viên

 8

 Kiểm soát viên ngân hàng

 9

 Kiểm tra viên hải quan

 10

 Kiểm dịch viên động – thực vật

 11

 Kiểm lâm viên

 12

 Kiểm soát viên đê điều (*)

 13

 Thẩm kế viên

 14

 Kiểm soát viên thị trường

 15

 Thống kê viên

 16

 Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 17

 Kỹ thuật viên bảo quản

 18

 Chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự)

 19

 Thẩm tra viên (thi hành án dân sự)

 20

 Thư ký thi hành án (dân sự)

 21

 Kiểm tra viên thuế

 4. Công chức loại Ao: Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).

 5. Công chức loại B:

 Số TT

 Ngạch công chức

 1

 Cán sự

 2

 Kế toán viên trung cấp

 3

 Kiểm thu viên thuế

 4

 Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng) (*)

 5

 Kiểm tra viên trung cấp hải quan

 6

 Kỹ thuật viên kiểm dịch động – thực vật

 7

 Kiểm lâm viên trung cấp

 8

 Kiểm soát viên trung cấp đê điều (*)

 9

 Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản

 10

 Kiểm soát viên trung cấp thị trường

 11

 Thống kê viên trung cấp

 12

 Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 13

 Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự)

 14

 Kiểm tra viên trung cấp thuế

 15

 Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

 16

 Thủ kho bảo quản

 6. Công chức loại C:

 – Nhóm 1 (C1):

 Số TT

 Ngạch công chức

 1

 Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

 2

 Kiểm ngân viên

 3

 Nhân viên hải quan

 4

 Kiểm lâm viên sơ cấp

 5

 Thủ kho bảo quản nhóm I

 6

 Thủ kho bảo quản nhóm II

 7

 Bảo vệ, tuần tra canh gác

 8

 Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

 – Nhóm 2 (C2):

 Số TT

 Ngạch công chức

 1

 Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

 2

 Nhân viên thuế

 – Nhóm 3 (C3): Ngạch kế toán viên sơ cấp

 Ghi chú:

 Các ngạch đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại công chức.

 Bảng 3

 BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC

 (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)

 Đơn vị tính: 1000 đồng

 Số TT

 Nhóm chức danh nghềnghiệp viên chức

 Bậc 1

 Bậc 2

 Bậc 3

 Bậc 4

 Bậc 5

 Bậc 6

 Bậc 7

 Bậc 8

 Bậc 9

 Bậc 10

 Bậc 11

 Bậc 12

 1

 Viên chức loại A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a

 Nhóm 1 (A3.1)

 Hệ số lương

 

 6,20

 

 6,56

 

 6,92

 

 7,28

 

 7,64

 

 8,00

 

 

 

 

 

 

 b

 Nhóm 2 (A3.2)

 Hệ số lương

 

 5,75

 

 6,11

 

 6,47

 

 6,83

 

 7,19

 

 7,55

 

 

 

 

 

 

 2

 Viên chức loại A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a

 Nhóm 1 (A2.1)

 Hệ số lương

 

 4,40

 

 4,74

 

 5,08

 

 5,42

 

 5,76

 

 6,10

 

 6,44

 

 6,78

 

 

 

 

 b

 Nhóm 2 (A2.2)

 Hệ số lương

 

 4,00

 0

 

 4,34

 

 4,68

 

 5,02

 

 5,36

 

 5,70

 

 6,04

 

 6,38

 

 

 

 

 3

 Viên chức loại A1

 Hệ số lương

 

 2,34

 

 2,67

 

 3,00

 

 3,33

 

 3,66

 

 3,99

 

 4,32

 

 4,65

 

 4,98

 

 

 

 4

 Viên chức loại A0

 Hệ số lương

 

 2,10

 

 2,41

 

 2,72

 

 3,03

 

 3,34

 

 3,65

 

 3,96

 

 4.27

 

 4,58

 

 4,89

 

 

 5

 Viên chức loại B

 Hệ số lương

 

 1,86

 

 2,06

 

 2,26

 

 2,46

 

 2,66

 

 2,86

 

 3,06

 

 3,26

 

 3,46

 

 3,66

 

 3,86

 

 4,06

 6

 Viên chức loại C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a

 Nhóm 1 (C1)

 Hệ số lương

 

 1,65

 478,5

 

 1,83

 530,7

 

 2,01

 582,9

 

 2,19

 635,1

 

 2,37

 687,3

 

 2,55

 739,5

 

 2,73

 791,7

 

 2,91

 843,9

 

 3,09

 896,1

 

 3,27

 948,3

 

 3,45

 1.000,5

 

 3,63

 1.052,7

 b

 Nhóm 2:

 Nhân viên nhà xác (C2)

 Hệ số lương

 

 

 2,00

 

 

 2,18

 

 

 2,36

 

 

 2,54

 

 

 2,72

 

 

 2,90

 

 

 3,08

 

 

 3,26

 

 

 3,44

 

 

 3,62

 

 

 3,80

 

 

 3,98

 c

 Nhóm 3:

 Y công (C3)

 Hệ số lương

 

 

 1,50

 

 

 1,68

 

 

 1,86

 

 

 2,04

 

 

 2,22

 

 

 2,40

 

 

 2,58

 

 

 2,76

 

 

 2,94

 

 

 3,12

 

 

 3,30

 

 

 3,48

 Ghi chú:

 1. Trong các đơn vị sự nghiệp có sử dụng các chức danh cán bộ, viên chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 2 thì xếp lương đối với cán bộ, viên chức đó theo chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng quy định tại bảng 2. Việc trả lương thực hiện theo quy định của đơn vị sự nghiệp mà cán bộ, viên chức đang làm việc.

 2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.

 3. Hệ số lương của các chức danh nghề nghiệp viên chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.

 4. Cán bộ, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:

 – Đối với cán bộ, viên chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.

 – Đối với cán bộ, viên chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).

 – Đối với cán bộ, viên chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).

 5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, viên chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 3, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với chức danh nghề nghiệp viên chức đó.

 

 ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG 3

 1. Viên chức loại A3:

  Nhóm 1 (A3.1):

 Số TT

 Chức danh nghề nghiệp viên chức

 1

 Kiến trúc sư cao cấp

 2

 Nghiên cứu viên cao cấp

 3

 Kỹ sư cao cấp

 4

 Định chuẩn viên cao cấp

 5

 Giám định viên cao cấp

 6

 Dự báo viên cao cấp khí tượng thủy văn

 7

 Giáo sư – Giảng viên cao cấp

 8

 Bác sĩ cao cấp

 9

 Dược sĩ cao cấp

 10

 Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên cao cấp

 11

 Phóng viên – Bình luận viên cao cấp

 12

 Đạo diễn cao cấp

 13

 Diễn viên hạng I

 14

 Họa sĩ cao cấp

 15

 Huấn luyện viên cao cấp

 16

 Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường

 17

 Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thủy văn

 – Nhóm 2 (A3.2):

 Số TT

 Chức danh nghề nghiệp viên chức

 1

 Lưu trữ viên cao cấp

 2

 Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật

 3

 Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật

 4

 Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật – thú y

 5

 Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng

 6

 Phát thanh viên cao cấp

 7

 Quay phim viên cao cấp (*)

 8

 Bảo tàng viên cao cấp

 9

 Thư viện viên cao cấp

 10

 Phương pháp viên cao cấp (*)

 11

 Âm thanh viên cao cấp (*)

 12

 Thư mục viên cao cấp (*)

 2. Viên chức loại A2:

 Nhóm 1 (A2.1):

 Số TT

 Chức danh nghề nghiệp viên chức

 1

 Kiến trúc sư chính

 2

 Nghiên cứu viên chính

 3

 Kỹ sư chính

 4

 Định chuẩn viên chính

 5

 Giám định viên chính

 6

 Dự báo viên chính khí tượng thủy văn

 7

 Phó giáo sư – Giảng viên chính

 8

 Bác sĩ chính

 9

 Dược sĩ chính

 10

 Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên chính

 11

 Phóng viên – Bình luận viên chính

 12

 Đạo diễn chính

 13

 Họa sĩ chính

 14

 Huấn luyện viên chính

 15

 Công tác xã hội viên chính

 16

 Trợ giúp viên pháp lý chính

 17

 Hộ sinh chính

 18

 Kỹ thuật viên chính y

 19

 Y tế công cộng chính

 20

 Điều dưỡng chính

 21

 Dân số viên chính

 22

 Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động

 23

 Trắc địa bản đồ viên chính

 24

 Địa chính viên chính

 25

 Điều tra viên chính tài nguyên môi trường

 26

 Quan trắc viên chính tài nguyên môi trường

 27

 Kiểm soát viên chính khí tượng thủy văn

 – Nhóm 2 (A2.2):

 Số TT

 Chức danh nghề nghiệp viên chức

 1

 Lưu trữ viên chính

 2

 Chẩn đoán viên chính bệnh động vật

 3

 Dự báo viên chính bảo vệ thực vật

 4

 Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật – thú y

 5

 Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng

 6

 Giáo viên trung học cao cấp

 7

 Phát thanh viên chính

 8

 Quay phim viên chính (*)

 9

 Dựng phim viên cao cấp

 10

 Diễn viên hạng II

 11

 Bảo tàng viên chính

 12

 Thư viện viên chính

 13

 Phương pháp viên chính (*)

 14

 Âm thanh viên chính (*)

 15

 Thư mục viên chính (*)

 3. Viên chức loại A1:

 Số TT

 Chức danh nghề nghiệp viên chức

 1

 Lưu trữ viên

 2

 Chẩn đoán viên bệnh động vật

 3

 Dự báo viên bảo vệ thực vật

 4

 Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật – thú y

 5

 Kiểm nghiệm viên giống cây trồng

 6

 Kiến trúc sư

 7

 Nghiên cứu viên

 8

 Kỹ sư

 9

 Định chuẩn viên

 10

 Giám định viên

 11

 Dự báo viên khí tượng thủy văn

 12

 Quan trắc viên tài nguyên môi trường

 13

 Giảng viên

 14

 Giáo viên trung học (1)

 15

 Bác sĩ (2)

 16

 Điều dưỡng

 17

 Hộ sinh

 18

 Kỹ thuật viên y

 19

 Dược sĩ

 20

 Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên

 21

 Phóng viên – Bình luận viên

 22

 Quay phim viên (*)

 23

 Dựng phim viên chính

 24

 Đạo diễn

 25

 Họa sĩ

 26

 Bảo tàng viên

 27

 Thư viện viên

 28

 Phương pháp viên (*)

 29

 Hướng dẫn viên chính

 30

 Tuyên truyền viên chính

 31

 Huấn luyện viên

 32

 Âm thanh viên (*)

 33

 Thư mục viên (*)

 34

 Công tác xã hội viên

 35

 Trợ giúp viên pháp lý

 36

 Y tế công cộng

 37

 Dân số viên

 38

 Giáo viên tiểu học cao cấp

 39

 Giáo viên mầm non cao cấp

 40

 Giáo viên trung học cơ sở chính

 41

 Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động

 42

 Trắc địa bản đồ viên

 43

 Địa chính viên

 44

 Điều tra viên tài nguyên môi trường

 45

 Kiểm soát viên khí tượng thủy văn

 4. Viên chức loại Ao:

 Số TT

 Chức danh nghề nghiệp viên chức

 1

 Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) (*)

 2

 Phát thanh viên (*)

 3

 Công tác xã hội viên cao đẳng

 4

 Hộ sinh cao đẳng

 5

 Kỹ thuật viên cao đẳng y

 6

 Điều dưỡng cao đẳng

 7

 Dân số viên cao đẳng

 8

 Trắc địa bản đồ viên cao đẳng

 9

 Địa chính viên cao đẳng

 10

 Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường

 11

 Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường

 12

 Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thủy văn

 13

 Dự báo viên cao đẳng khí tượng thủy văn

 Các chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp khác yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (viên chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng lên viên chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).

 5. Viên chức loại B:

 Số TT

 Chức danh nghề nghiệp viên chức

 1

 Lưu trữ viên trung cấp

 2

 Kỹ thuật viên lưu trữ

 3

 Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật

 4

 Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật

 5

 Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú y

 6

 Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng

 7

 Kỹ thuật viên

 8

 Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường

 9

 Giáo viên tiểu học

 10

 Giáo viên mầm non(3)

 11

 Y sĩ

 12

 Điều dưỡng trung cấp

 13

 Hộ sinh trung cấp

 14

 Kỹ thuật viên trung cấp y

 15

 Dược sĩ trung cấp

 16

 Kỹ thuật viên chính dược

 17

 Dựng phim viên

 18

 Diễn viên hạng III

 19

 Họa sỹ trung cấp

 20

 Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng

 21

 Thư viện viên trung cấp

 22

 Hướng dẫn viên (ngành văn hóa – thông tin)

 23

 Tuyên truyền viên

 24

 Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao)

 25

 Nhân viên công tác xã hội

 26

 Dân số viên trung cấp

 27

 Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

 28

 Trắc địa bản đồ viên trung cấp

 29

 Địa chính viên trung cấp

 30

 Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trường

 31

 Dự báo viên trung cấp khí tượng thủy văn

 32

 Kiểm soát viên trung cấp khí tượng thủy văn

 6. Viên chức loại C:

  Nhóm 1 (C1):

 Số TT

 Chức danh nghề nghiệp viên chức

 1

 Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường

 2

 Điều dưỡng sơ cấp

 3

 Hộ sinh sơ cấp

 4

 Kỹ thuật viên sơ cấp y

 5

 Hộ lý

 6

 Dược tá

 7

 Kỹ thuật viên dược

 8

 Công tác xã hội viên sơ cấp

 9

 Dân số viên sơ cấp

 – Nhóm 2 (C2): chức danh nhân viên nhà xác

 – Nhóm 3 (C3): chức danh Y công

 Ghi chú:

 Các chức danh nghề nghiệp viên chức đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại viên chức.

 (1) Giáo viên trung học cơ sở xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức loại A0.

 (2) Đối với chức danh bác sĩ: Trường hợp học nội trú khi tốt nghiệp được tuyển dụng vào chức danh bác sĩ thì trong thời gian thử việc được hưởng lương thử việc tính trên cơ sở mức lương bậc 2 của chức danh bác sĩ; hết thời gian thử việc được bổ nhiệm vào chức danh bác sĩ thì được xếp lương vào bậc 2 của chức danh bác sĩ, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày được bổ nhiệm vào chức danh bác sĩ.

 Lương y xếp lương như y, bác sĩ có cùng yêu cầu trình độ đào tạo.

 (3) Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn thì xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức loại C, nhóm 1.

 “4. Đối với viên chức đang xếp lương ở chức danh giảng viên cao cấp được bổ nhiệm chức danh giáo sư thì được thực hiện xếp lương như sau:

 a) Trường hợp chưa xếp lương bậc cuối cùng của chức danh giảng viên cao cấp thì được xếp lên 01 bậc trên liền kề từ ngày được bổ nhiệm chức danh giáo sư, thời gian xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày giữ bậc lương cũ.

 b) Trường hợp đã xếp bậc cuối cùng của chức danh giảng viên cao cấp thì được cộng thêm 03 năm (36 tháng) để tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư”.

 BẢNG 4

 BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THỪA HÀNH, PHỤC VỤ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)

 Đơn vị tính: 1.000 đồng

 Số TT

 Nhóm ngạch nhân viên

 Bậc 1

 Bậc 2

 Bậc 3

 Bậc 4

 Bậc 5

 Bậc 6

 Bậc 7

 Bậc 8

 Bậc 9

 Bậc 10

 Bậc 11

 Bậc 12

 1

 Lái xe cơ quan

 Kỹ thuật viên đánh máy

 Hệ số lương

 

 

 2,05

 

 

 2,23

 

 

 2,41

 

 

 2,59

 

 

 2,77

 

 

 2,95

 

 

 3,13

 

 

 3,31

 

 

 3,49

 

 

 3,67

 

 

 3,85

 

 

 4,03

 2

 Nhân viên kỹ thuật

 Hệ số lương

 

 1,65

 

 1,83

 

 2,01

 

 2,19

 

 2,37

 

 2,55

 

 2,73

 

 2,91

 

 3,09

 

 3,27

 

 3,45

 

 3,63

 3

 Nhân viên đánh máy

 Nhân viên bảo vệ

 Hệ số lương

 

 

 1,50

 

 

 1,68

 

 

 1,86

 

 

 2,04

 

 

 2,22

 

 

 2,40

 

 

 2,58

 

 

 2,76

 

 

 2,94

 

 

 3,12

 

 

 3,30

 

 

 3,48

 4

 Nhân viên văn thư

 Hệ số lương

 

 1,35

 

 1,53

 

 1,71

 

 1,89

 

 2,07

 

 2,25

 

 2,43

 

 2,61

 

 2,79

 

 2,97

 

 3,15

 

 3,33

 5

 Nhân viên phục vụ

 Hệ số lương

 

 1,00

 

 1,18

 

 1,36

 

 1,54

 

 1,72

 

 1,90

 

 2,08

 

 2,26

 

 2,44

 

 2,62

 

 2,80

 

 2,98

 Ghi chú:

 1. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.

 2. Hệ số lương của các ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định tại bảng lương này đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.

 3. Công chức cấp xã đang công tác chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn theo quy định thì được hưởng hệ số lương bằng 1,18.

 4. Theo phân loại công chức, viên chức:

 – Nhân viên thừa hành, phục vụ thuộc biên chế của các cơ quan nhà nước là công chức ngạch nhân viên và tương đương.

 – Nhân viên thừa hành, phục vụ thuộc biên chế của các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước là viên chức ngạch nhân viên.

 5. Nhân viên theo các ngạch quy định tại bảng lương này có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch, thì được xem xét để cử đi thi nâng ngạch trên liền kề hoặc thi nâng ngạch lên các ngạch công chức, viên chức loại A0 và loại A1 mà không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch và không quy định theo hệ số lương hiện hưởng.

 

 BẢNG 5

 BẢNG LƯƠNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)

 Đơn vị tính: 1.000 đồng

 Số TT

 Chức danh lãnh đạo

 Bậc 1

 Bậc 2

 1

 Bí thư đảng ủy

 Hệ số lương

 

 2,35

 

 2,85

 2

 Phó Bí thư đảng ủy

 Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 Hệ số lương

 

 

 

 2,15

 

 2,65

 3

 Thường trực đảng ủy

 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 Hệ số lương

 

 

 

 

 1,95

 

 

 

 

 2,45

 4

 Trưởng các đoàn thể

 Ủy viên Ủy ban nhân dân

 Hệ số lương

 

 

 1,75

 

 

 2,25

 Ghi chú:

 1. Các đoàn thể ở cấp xã bao gồm: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.

 2. Những người tốt nghiệp từ trung cấp trở lên được bầu giữ chức danh cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, nếu xếp lương theo đúng chức danh chuyên trách hiện đảm nhiệm mà thấp hơn so với mức lương bậc 1 của công chức có cùng trình độ đào tạo, thì vẫn thực hiện xếp lương theo chức danh chuyên trách hiện đảm nhiệm và được hưởng hệ số chênh lệch giữa hệ số lương bậc 1 của công chức có cùng trình độ đào tạo so với hệ số lương chức vụ. Khi được xếp lên bậc 2 của chức danh chuyên trách hiện đảm nhiệm (từ nhiệm kỳ thứ 2 trở lên) thì giảm tương ứng hệ số chênh lệch. Khi thôi giữ chức danh chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, nếu được tuyển dụng vào làm công chức trong cơ quan nhà nước (từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn) và viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thì thời gian giữ chức danh chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được tính để xếp bậc lương chuyên môn theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên.

 3. Công chức ở xã, phường, thị trấn được bầu giữ chức danh chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì thực hiện theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

 4. Chế độ tiền lương đối với cán bộ Xã đội quy định tại Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ được tính lại mức lương mới để hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 theo mức lương mới của cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định này (Riêng hệ số lương 1,46 của xã đội phó quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP được chuyển xếp sang hệ số lương mới là 1,86).

 

 BẢNG 6

 BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN; SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)

 1. Bảng lương cấp bậc quân hàm

 Đơn vị tính: 1.000 đồng

 Số TT

 Cấp bậc quân hàm

 Hệ số lương

 1

 Đại tướng

 10,40

 2

 Thượng tướng

 9,80

 3

 Trung tướng

 9,20

 4

 Thiếu tướng

 8,60

 5

 Đại tá

 8,00

 6

 Thượng tá

 7,30

 7

 Trung tá

 6,60

 8

 Thiếu tá

 6,00

 9

 Đại úy

 5,40

 10

 Thượng úy

 5,00

 11

 Trung úy

 4,60

 12

 Thiếu úy

 4,20

 13

 Thượng sĩ

 3,80

 14

 Trung sĩ

 3,50

 15

 Hạ sĩ

 3,20

 2. Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân

 Đơn vị tính: 1.000 đồng

 Số TT

 Cấp bậc quân hàm

 Nâng lương lần 1

 Nâng lương lần 2

 1

 Đi tá

 Hệ số lương

 

 8,40

 

 8,60

 2

 Thượng tá

 Hệ số lương

 

 7,70

 

 8,10

 3

 Trung tá

 Hệ số lương

 

 7,00

 

 7,40

 4

 Thiếu tá

 Hệ số lương

 

 6,40

 

 6,80

 5

 Đi úy

 Hệ số lương

 

 5,80

 

 6,20

 6

 Thượng úy

 Hệ số lương

 

 5,35

 

 5,70

 

 Bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng20

 Số TT

 Cấp bậc quân hàm

 Hệ số nâng lương (1 lần)

 1

 Đại tướng

  11,00

 2

 Thượng tướng

 10,40

 3

 Trung tướng

  9,80

 4

 Thiếu tướng

 9,20

 Ghi chú:

 Thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm Thiếu tướng, Trung tướng, Thượng tướng và Đại tướng là 4 năm.

 

 BẢNG 7

 BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)

 Đơn vị tính: 1.000 đồng

 Số TT

 Chức danh

 Bậc 1

 Bậc 2

 Bậc 3

 Bậc 4

 Bậc 5

 Bậc 6

 Bậc 7

 Bậc 8

 Bậc 9

 Bậc 10

 Bậc 11

 Bậc 12

 1

 Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a

 Nhóm 1

 Hệ số lương

 

 3,85

 

 4,20

 

 4,55

 

 4,90

 

 5,25

 

 5,60

 

 5,95

 

 6,30

 

 6,65

 

 7,00

 

 7,35

 

 7,70

 b

 Nhóm 2

 Hệ số lương

 

 3,65

 

 4,00

 

 4,35

 

 4,70

 

 5,05

 

 5,40

 

 5,75

 

 6,10

 

 6,45

 

 6,80

 

 7,15

 

 7,50

 2

 Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a

 Nhóm 1

 Hệ số lương

 

 3,50

 

 3,80

 

 4,10

 

 4,40

 

 4,70

 

 5,00

 

 5,30

 

 5,60

 

 5,90

 

 6,20

 

 

 b

 Nhóm 2

 Hệ số lương

 

 3,20

 

 3,50

 

 3,80

 

 4,10

 

 4,40

 

 4,70

 

 5,00

 

 5,30

 

 5,60

 

 5,90

 

 

 3

 Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a

 Nhóm 1

 Hệ số lương

 

 3,20

 

 3,45

 

 3,70

 

 3,95

 

 4,20

 

 4,45

 

 4,70

 

 4,95

 

 5,20

 

 5,45

 

 

 b

 Nhóm 2

 Hệ số lương

 Mức lương thực hiện 01/10/2004

 

 2,95

 

 3,20

 

 3,45

 

 3,70

 

 3,95

 

 4,20

 

 4,45

 

 4,70

 

 4,95

 

 5,20

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: thang 2018 thế nào 2019 khu 2015 do 2017