Các loại cây hạt trần

Các loại cây hạt trần

Một số cây thuộc ngành hạt trần:cây thông, cây vân sam trắng, cây tuế, cây bạch quả, pơmu, hoàng đàn, kim giao, tuế, bách tán, trắc bách diệp, thông tre, xêcôia …

Giá trị của cây hạt trần

Vai trò của ngành Hạt trần: Nhiều cây hạt trần có giá trị: cho gỗ tốt và thơm( thông, pơ mu, hoàng đàn, kim giao,….) và trồng làm cảnh vì có dáng đẹp( tuế, bách tán, trắc bách diệp, thông, tre,….)

Cơ quan sinh sản của cây hạt trần

+ Hạt trần: Cơ quan sinh dưỡng: Rễ cọc, thân gỗ, lá kim.
– Cơ quan sinh sản: Nón đực, nón cái, hạt nằm trên lá noãn hở.

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín và hạt trần

 * Đặc điểm chung thực vật hạt trần:

 -Cơ quan sinh dưỡng: rễ cọc, thân gỗ, lá kim

 -Cơ quan sinh sản: nón đực, nón cái, hạt nằm trên lá noãn hở

 * Đặc điểm chung thực vật hạt kín:

 -Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng:

 +Rễ: rễ cọc, rễ chùm..

 +Thân: thân gỗ, thân cỏ..

 +Lá: lá đơn hoặc lá kép..

 -Trong thân có mạch dẫn phát triển.

 +Có hoa quả, hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu).

 Đây là một đặc điểm tiến hóa và là ưu thế của cây Hạt kín (hạt được bảo vệ tốt hơn). Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

 Hạt trần

 Hạt kín

 +Rễ, thân, lá thật. +Rễ thân, lá thật; vô cùng đa dạng.

 +Có mạch dẫn. +Có mạch dẫn hoàn thiện.

 +Chưa có hoa, quả. Cơ quan sinh sản là nón. +Có hoa: Cơ quan sinh sản là hoa quả

 +Hạt nằm trên lá noãn hở. +Hạt nằm trong quả.

 Điểm quan trọng nhất để phân biệt thực vật hạt trần với thực vật hạt kín là cách chúng bảo vệ hạt. Hạt của thực vật hạt trần chưa được bảo vệ, nằm lộ trên các lá noãn hở; hạt của thực vật hạt kín lại được bảo vệ trong quả(trước đó là noãn nằm trong bầu).

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: trần- violet bài 40 học 6