Mẫu đơn xin khai thác gỗ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————-o0o————-

 ……………, ngày ….. tháng ….. năm 2019

ĐƠN XIN KHAI THÁC GỖ

 (V/v: Đề nghị được khai thác gỗ tại rừng …… ở xã ….. huyện …… tỉnh ….)

 Căn cứ Luật Lâm Nghiệp 2017;

 Căn cứ Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

 Căn cứ vào sản lượng rừng tự nhiên trên rừng …… ở xã …. huyện …. tỉnh …. trên thực tế;

 Kính gửi: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ………..

 Tôi là: ………………………… Sinh năm ……….

 CMND/CCCD số: ………………………. cấp ngày ……………………. tại ………………….

 Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………….

 Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

 Đại diện hộ gia đình  ………… – Là chủ rừng ……………

 Tôi làm đơn này xin được khai thác gỗ tại rừng ……………….. ở vị trí ……… xã ………., huyện ……. tỉnh ………………. có nguồn gốc tự nhiên.

 Sản lượng khai thác dự kiến: ……………………..

 Dựa vào Điều 58 Luật Lâm nghiệp 2017, Điều 28 Nghị định 156/2018/NĐ-CP (Đối với Khai thác chính gỗ rừng tự nhiên trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên)/ Điều 55 Luật Lâm nghiệp 2017, Điều 20 Nghị định 156/2018/NĐ-CP (Đối với Khai thác gỗ rừng tự nhiên trong rừng phòng hộ), tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét, chấp thuận cho tôi được khai thác gỗ tự nhiên trong rừng ……….. tại ….. xã …….., huyện …….., tỉnh ……….

 Tôi cam đoan sẽ khai thác đúng sản lượng, đúng phương thức và trong thời gian quy theo quy định. Kính mong quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

 Tôi xin chân thành cảm ơn.

 Người làm đơn

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: trái phép máy mẫu thủ tục trồng bừa bãi mức nội dung chế quản lý hợp đồng hình ảnh công nghệ trình phân biệt những đặc điểm yếu các loại