Sàn hose là gì – Quy định giao dịch sàn hose

Sàn hose là gì

 Sàn HosE hay còn được gọi với tên khác là Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ra đời vào tháng 7 năm 2000. Sàn Hose hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp từ ủy ban Chứng khoán Nhà nước và một hệ thống quản lý giao dịch chứng khoán niêm yết của Việt Nam.

Bảng giá chứng khoán sàn hose – Bảng giá trực tuyến sàn hose

 https://iboard.ssi.com.vn/bang-gia/hose

 Dựa trên bảng giá bạn có thể thấy các mã chứng khoán trên sàn hose

Quy định giao dịch sàn hose

 Thời gian giao dịch sàn hose

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền
Phiên Thời gian Phương thức GD
Phiên sáng 9h00 – 9h15 Khớp lệnh định kỳ mở cửa
9h15 – 11h30 Khớp lệnh liên tục
Nghỉ trưa   11h30 – 13h00
Phiên chiều 13h00 – 14h30 Khớp lệnh liên tục
14h30 – 14h45 Khớp lệnh định kỳ đóng cửa
Giao dịch thỏa thuận: Từ 9h00 đến 15h00 (trừ thời gian nghỉ trưa)
Trái phiếu
Giao dịch thỏa thuận: Từ 9h00 đến 15h00 (trừ thời gian nghỉ trưa)

 Sàn hose mua tối thiểu bao nhiêu cổ phiếu

 – Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 100 cố phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

Số lượng công ty niêm yết trên sàn hose

30/11/2020 388
31/12/2020 392
31/1/2021 397
28/2/2021 399
31/3/2021 397
29/4/2021 391
31/5/2021 386
30/6/2021 385
31/7/2021 385
31/8/2021 385
30/9/2021 401
31/10/2021 402

Quy định niêm yết trên sàn hose

  Điều kiện niêm yết cổ phiếu:

 a)  Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

 b) Có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết)tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãikhông có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 nămkhông có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký niêm yết; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính;

 c) Công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan;

 d) Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất ba trăm (300) cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

 đ) Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công tycổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;

 e) Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

 Điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp:

 a) Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

 b) Hoạt động kinh doanh của 02 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

 c) Có ít nhất một trăm (100) người sở hữu trái phiếu cùng một đợt phát hành;

 d) Các trái phiếu của một đợt phát hành có cùng ngày đáo hạn;

 đ) Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định.

 3. Điều kiện niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng hoặc cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng:

 a) Là quỹ đóng có tổng giá trị chứng chỉ quỹ (theo mệnh giá) phát hành từ  50 tỷ đồng Việt Nam trở lên hoặc công ty đầu tư chứng khoán có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 50 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

 b) Thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởngcổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc  (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng (nếu có) của công ty đầu tư chứng khoán  đại chúng phải cam kết nắm giữ 100% số chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo;

 c) Có ít nhất 100 người sở hữu chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng hoặc ít nhất 100 cổ đông nắm giữ cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng không bao gồm nhà đầu tư chuyên nghiệp;

 d) Có hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng hoặc cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng hợp lệ theo quy định.

 4. Đối với trường hợp đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này, phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 Website: https://www.hsx.vn/

  

  

  

  

  

  

 Tag: hoose horse hoé house la biên độ hôm nay giờ bị lỗi msb bán lẻ upcom danh sách tham chiếu fhh hcm – cách mấy bước mp điện tử ck blue chip vib hnx sang đang mới sắp nguyên tắc tphcm nhau giữa hướng dẫn đọc ( ) online nâng hsx nào g