Vì sao nói giun đất là bạn của nhà nông

 Tại sao nói giun đất là bạn của nhà nông

 Trả lời:

 Nói giun đất là bạn của nhà nông vì trong quá trình đào hang, giun đất làm cho đất tơi xốp, tăng độ phì nhiêu cho đất; tiết chất nhầy làm mềm đất; phân giun có cấu trúc hạt tròn làm đất tăng dộ tơi xốp và thoáng khí.

  

 Xem thêm chương trình bạn của nhà nông

 Bạn của nhà nông vtv2

 https://www.facebook.com/bancuanhanongvtv2/posts

 Bạn nhà nông thvl

 https://thvl.vn/tag/ban-nha-nong/

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: trên 2016 2019