Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian & bài tập ôn tập

Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian

 – at ( lúc, vào lúc) dùng cho thời gian trong ngày và vào những ngày lễ

 Vd: at 5 o’clock, at 11:45, at midnight, at Christmas

 – on ( vào) dùng cho ngày, ngày tháng, ngày tháng năm và các ngày cụ thể

 Vd: on Wednesday, on 15 April, on 20 July 1992, on Christmas day, on Friday morning, on my birthday

 – in ( trong, vào) dùng cho tháng năm mùa thế kỷ và các buổi trong ngày (ngoại trừ at night)

 vd: in 1998, in September, in March 1999, in the winter, in the 21st century, in the 1970s, in the morning

 – after: sau, sau khi

 Vd: shortly after six ( sau sáu giờ một chút), after lunch, half after seven in the morning (nữa tiếng sau bảy giờ vào buổi sáng), I’ll see you after the meeting

 – before: trước, trước khi

 Vd: before lunch,  two days before Christmas, the day before yesterday, She regularly goes for a run before breakfast

 – between: giữa hai khoảng thời gian

 Vd: between 6 pm and 8 am, between Monday and Friday, I’m usually free between Tuesday and Thursday.

 Lưu ý:

 –  Không dùng các giới từ in, on, at trước every, last, next, this, tomorrow, yesterday…

 –  Các giới từ chỉ thời gian: about, by, during, for, from, since, till, until, to,..

 –  for: trong khoảng thời gian

 Vd: for two hours ( trong hai giờ), for 20 minutes ( trong 20 phút), for five days( trong năm ngày), for a long time, for ages( trong một khoảng thời gian dài)…

 – since: từ, từ khi

 Vd: since ten past six( từ 6h10), since Monday ( từ thứ hai), since yesterday ( từ hôm qua), since 1987 ( từ năm 1987), since we were children ( từ khi chúng tôi còn nhỏ),…

 – till/ until: đến, cho đến khi

 Vd: He’ll be at work until/ till half past five. Anh ấy sẽ làm việc đến 5h30

 I slept from 9am till/ until 4pm. (Tôi đã ngủ từ 9h sang đến 4h chiều)

 –  up to: đến, cho đến

 Vd: Up to now he’s been quiet. (Cho đến bây giờ anh ấy vẫn im lặng)

 Lưu ý:

 – Không dùng các giới từ in, on, at trước every, last, next, this, tomorrow, yesterday

 Vd: I’ll come and see you next summer. (Tôi sẽ đến thăm bạn vào mùa hè sau)

Bài tập giới từ chỉ thời gian

 Bài 1: Sử dụng các giới từ phù hợp để điền vào chỗ trống ở những câu dưới đây

 1. Aurora’s birthday is …………. May, but I don’t know which date.

 2. Steve is 65. He’ll be retiring from his job ………….. two years.

 3. I don’t like dark. I try to avoid going out ………. night

 4. My car is being repaired at the garage. It will be ready ……… two hours.

 5. Helen and David always go out for dinner …… their wedding anniversary.

 6. My class ends…….2 pm.

 7.  …….Christmas day, I go to the church with my family.

 8. I’m cooking…….the moment.

 9. I haven’t seen him…….2000.

 10. There is snow…….winter. I love this season.

 11. I fell asleep……..the film.

 12. Columbus discovered America……..the 15th century.

 13. Jack’s gone away. He’ll be back……a week.

 14. He was plating the trees…….that time.

 15. We always decorate our room………Christmas.

 16. She hasn’t seen Kate for a few days. She said that she had last seen her ………. Tuesday.

 17. Same isn’t here…….. the moment, but he’ll be there this afternoon.

Bài tập giới từ chỉ thời gian

 Giới từ chỉ thời gian trong Tiếng anh là những từ để diễn tả cho thời gian, vị trí, cách thức… Theo sau các giới từ thường là một tân ngữ, cụm danh từ hoặc đại từ.

 Có nhiều giới từ thời gian phổ biến như: In, on, at, before, after, since, for, ago… Và mỗi giới từ đều được sử dụng trong những trường hợp khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ngay sau đây để có thể nắm rõ hơn về các giới từ này sử dụng thế nào, hãy cùng củng cố kiến thức qua một số Bài tập giới từ chỉ thời gian sau đây!

 

CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN

GIỚI TỪ CÁCH SỬ DỤNG
In In có nghĩa là vào, trong. In được dùng trong các trường hợp: 

 • Tháng, năm: in June (vào tháng 6), in 2021 (vào năm 2021)
 • Vừa tháng, vừa năm: In July 1975 (vào tháng 7 năm 1975)
 • Mùa trong năm
 • Buổi trong ngày: in the morning (vào buổi sáng). Trừ ban đêm là at night
 • Khoảng thời gian: in a mintue (trong 1 phút), in 4 weeks (trong 4 tuần)

  

On On mang nghĩa là vào, on thường được dùng khi muốn nói về: 

 • Các ngày trong tuần: on Sunday (vào chủ nhật)
 • Vừa có ngày, vừa có tháng: on 25 April (vào ngày 25 tháng 4)
 • Vừa ngày, vừa tháng, vừa năm: on 25 April 2021 (vào ngày 25 tháng 4 năm 2021).
 • Dịp lễ đặc biệt: on Christmas day (vào ngày lễ Giáng Sinh), on birthday (vào ngày sinh nhật).

  

At At có nghĩa là lúc, vào lúc, dùng khi có: 

 • Thời gian cụ thể trong ngày: at 7 o’clock, at 12:00, at night
 • Dịp lễ đặc biệt: at Christmas (vào dịp Giáng Sinh), at Easter (vào dịp lễ Phục Sinh).

  

Before Before có nghĩa là trước, trước khi thời điểm nào đó xảy ra cái gì: 

 • Before dinner: trước bữa ăn tối
 • 2 months before Christmas: 2 tháng trước lễ Giáng Sinh

  

After Giới từ After trái với Before, có nghĩa là sau, sau khi thời điểm nào đó xảy ra cái gì: 

 • After graduation: Sau khi tốt nghiệp
 • After 9pm: Sau 6 giờ tối

  

By By là giới từ diễn tả sự việc nào đó xảy ra trước thời gian để cập đến trong câu: 

 • I will finish the job by 9 pm. (Tôi sẽ hoàn thành công việc trước 9 giờ tối)
Between Between là giới từ được sử dụng giữa hai mốc thời gian khác nhau. Lúc đó cấu trúc sẽ là Between….. and……… giữa 2 khoảng thời gian 

 • I will go to the party between 6pm and 7pm. (Tôi sẽ đến bữa tiệc vào khoảng giữa 6 giờ tối và 7 giờ tối)

  

Since Since diễn tả một mốc thời gian, có nghĩa là từ khi: 

 • Since 2010 (kể từ năm 2010)
 • Since I graduated (từ khi tôi tốt nghiệp)

  

For Nếu Since diễn tả một mốc thời gian, thì for là một khoảng thời gian: 

 • for 5 years (trong vòng 5 năm)
 • for a long time (trong một thời gian dài)

  

Till / Untill Till / Untill dùng để diễn tả một mốc thời gian, có nghĩa là: cho đến khi. 

 • until tomorrow (cho đến ngày mai)
 • until 3 o’clock (cho đến 3 giờ)

  

From…… to / till / untill From…… to / till / untill: Cấu trúc chỉ thời gian khi có 2 mốc thời gian, có nghĩa là: từ… đến… 

 • from Monday to/till/unitl Friday (từ thứ 2 đến thứ 6)

  

To / Up to To / Up to có nghĩa là: cho đến. To / Up to diễn đạt khoảng thời gian hoặc mốc thời gian cụ thể. Khác với Till / Untill chỉ là mốc thời gian. 

 • up to now (cho đến tận bây giờ)
 • up to 16 hours a day (cho đến 16 tiếng 1 ngày)

  

Ago Ago là giới từ diễn tả về quá khứ, điều gì đó đã xảy ra lâu. Nghĩa của Ago là:  cách đây bao lâu. 

 • 5 years ago (cách đây 5 năm)

  

During During có nghĩa là trong suốt khoảng thời gian nào đó. 

 • During June (trong suốt tháng 6)
 • During the holiays (trong suốt kì nghỉ)

  

Within Giới từ Within diễn tả khoảng thời gian nào đó ngắn hơn so với During. 

 • within 10 minutes (trong vòng 10 phút)
 • within a day (trong vòng 1 ngày)

  

II. BÀI TẬP GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN

 Bài 1: Sử dụng các giới từ phù hợp để điền vào chỗ trống ở những câu dưới đây

 1. Aurora’s birthday is …………. May, but I don’t know which date.

 2. Steve is 65. He’ll be retiring from his job ………….. two years.

 3. I don’t like dark. I try to avoid going out ………. night

 4. My car is being repaired at the garage. It will be ready ……… two hours.

 5. Helen and David always go out for dinner …… their wedding anniversary.

 6. My class ends…….2 pm.

 7.  …….Christmas day, I go to the church with my family.

 8. I’m cooking…….the moment.

 9. I haven’t seen him…….2000.

 10. There is snow…….winter. I love this season.

 11. I fell asleep……..the film.

 12. Columbus discovered America……..the 15th century.

 13. Jack’s gone away. He’ll be back……a week.

 14. He was plating the trees…….that time.

 15. We always decorate our room………Christmas.

 16. She hasn’t seen Kate for a few days. She said that she had last seen her ………. Tuesday.

 17. Same isn’t here…….. the moment, but he’ll be there this afternoon.

 18. It rained very hard …… the night. Did you hear it?

 19. The bus station was busy. A lot of buses were leaving……….. the same time.

 20. It was short book and essay to read. I read it ………. a day.

 21. My parents will go on a vacation …….few weeks.

 22. My birthday is………September 18.

 23. My brother likes to play game……the evening.

 24. This band was very well-known……the 1920s.

 25. It has rained…….3 days without stopping.

 26. I was tired this morning, so I stayed in bed…….half past ten.

 27. …….Sunday morning, I usually go to the park with my father.

 28. I bought this dress 2 days…….

 29. “Shall we go now?” “No, let’s wait………it stops raining.”

 30. Don’t worry! I’ll send you this file……….2 minutes.

 Đáp án:

1. in 6. at 11. during 16. on 21. in 26. till / untill
2. in 7. on 12. in 17. at 22. on 27. on
3. at 8. at 13. in 18. in 23. in 28. ago
4. in 9. since 14. at 19. at 24. in 29. till / untill
5. on 10. in 15. at 20. in 25. for 30. within

 Bài 2: Sử dụng các giới từ in, on, at điền vào chỗ trống ở những Bài tập giới từ chỉ thời gian dưới đây cho phù hợp nhất

 1. There was a long queue of people ……………..the bus stop.

 2. There was a security guard standing ………………… the entrance to the building.

 3. There are plenty of shops and restaurants………… the town centre.

 4. The headquarters of the company are………….. California.

 5. The man the police are looking for has a scar…………. his right cheek.

 6. Sign your name ……………………..the top of the page.

 7. They live in a small house ……………… the bottom of the hill.

 8. There was a list of names, but my name wasn’t ………. the list.

 9. I love to look up at the stars………….. the sky at night.

 10. I live in a very small village. You probably won’t find it………….. your map.

 11. Is your brother……….. this photo? I don’t recognise him.

 12. We had to wait……… a queue for an hour to check in at the airport.

 13. Is there anything interesting………. today’s newspaper?

 14. When I’m a passenger in a car, I prefer to sit the front.

 15. Joe works…………. the furniture department of a large store.

 16. Nicola was wearing a silver ring …………… her little finger.

 17. I wasn’t sure whether I had come to the right office.There was no name………… the door.

 18. You’ll find the weather forecast ……………. the back page of the newspaper.

 19. I wouldn’t like an office job. I couldn’t spend the whole day sitting ……………a desk.

 20. Have you ever been camping? Have you ever slept …………..a tent?

 Đáp án:

1. at 5. on 9. in 13. in 17. on
2. at 6. at 10. on 14. in 18. on
3. in 7. at 11. in 15. in 19. at
4. in 8. on 12. in 16. on 20. in

  

  

  

  

  

  

 Tag: nơi chốn án lớp đi pháp violet