Cài đặt dịch vụ công kho bạc nhà nước

 Để sử dụng Chương trình ký số KBNN, người dùng cần tải bộ cài đặt về máy trạm và thực hiện các bước cài đặt theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.

  1. Truy cập vào trang Kho bạc nhà nước https://dvc.vst.mof.gov.vn/
  2. Nhấn chọn Phần mềm tiện ích
  3. Tại “Trường hợp người dùng sử dụng chứng thư số công cộng“, nhấn Tải về.
  4. Để cài đặt phần mềm, khách hàng tải hướng dẫn sử dụng tại phần Dành cho ĐVSDNS đăng ký mới tham gia DVCTT KBNN

Cài đặt dịch vụ công kho bạc nhà nước

 

Cài đặt dịch vụ công kho bạc nhà nước trên điện thoại

 https://khobac.hanoi.gov.vn/documents/503071/4106132/120210330105634_HuongDanCaidat_CBRR_KBNN_TrenDienThoai.pdf/8b0b5d3d-51b0-403d-9421-1b8d03749341