Đặt cọc mua nhà có cần công chứng không – Mẫu giấy đặt cọc mua nhà

Mẫu giấy đặt cọc mua nhà

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ………., ngày ….tháng …. năm 2020 

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT

 BÊN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi tắt là bên A)

 Ông: …………………………….         Sinh năm: ………….                                    

 CMND: ……………………. cấp ngày ………….. tại ……………….

 Cùng vợ là bà: ……………………..         Sinh năm: ……………..

 CMND: ………………………… cấp ngày ……………. tại …………………………………

 Cả hai cùng có hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

 BÊN NHẬN ĐẶT CỌC:  (Sau đây gọi tắt là Bên B)

 Ông: ……………………………….         Sinh năm: …………….                                    

 CMND: ……………………… cấp ngày ……………. tại ………………….

 Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….

 Sau khi đã bàn bạc thoả thuận hai bên nhất trí ký kết Giấy giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà đất này với những điều khoản như sau:

  1. Bên A giao đủ cho bên B, bên B nhận đủ từ bên A số tiền đặt cọc là: ……….. VNĐ(Bằng chữ: ………………………………..). Số tiền này sẽ được trừ vào số tiền mua bán khi hai bên thực hiện thủ tục công chứng Hợp đồng mua bán nhà đất tại cơ quan công chứng có thẩm quyền và giao nhận tiền mua bán.
  2. Lý do đặt cọc: ……………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………

 3.Thời hạn đặt cọc: ……………………………

 Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản có giá trị giống nhau, mỗi bản có 01 tờ 01 trang, mỗi bên giữ 01 bản chính là bằng chứng.

            Bên nhận đặt cọc                                                  Bên đặt cọc

            (Ký, ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

Đặt cọc mua nhà có cần công chứng

 * Hợp đồng đặt cọc không bắt buộc công chứng, chứng thực

 Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì đặt cọc không bắt buộc phải lập thành văn bản.

 Mặt khác, khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 không quy định hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà đất phải công chứng hoặc chứng thực mà chỉ những loại hợp đồng sau mới bắt buộc công chứng, chứng thực:

 – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà và đất), tài sản gắn liền với đất giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau.

 – Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

 – Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

 – Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

 Căn cứ Điều 117 và khoản 2 Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015, nếu trường hợp luật không quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực thì hợp đồng đặt cọc có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau:

 – Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.

 – Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

 – Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Kinh nghiệm đặt cọc mua nhà

 https://laodong.vn/bat-dong-san/bo-tui-kinh-nghiem-dat-coc-mua-nha-dat-tranh-mat-tien-oan-845469.ldo

 https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van/kinh-nghiem-khi-dat-coc-mua-nha-dat-tranh-mat-tien-oan-680695.html

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: bao nhiêu xem tốt đơn lưu ý thỏa