Tìm hiểu về phụ cấp nhà ở và TNCN

 Phụ cấp nhà ở (sau đây gọi tắt là PCNO) được hiểu là khoản tiền mà doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động ngoài tiền lương để thuê nhà ở nhằm khuyến khích và giữ chân người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

 Phụ cấp thuê nhà trong tiếng anh có thể dùng các cụm từ như “rental allowance” có nghĩa là tiền phụ cấp, trợ cấp thuê nhà.

Phụ cấp nhà ở tối đa bao nhiêu

 – Về chi phí thuế TNDN: Không hạn chế mức tối đa, đáp ứng đủ điều kiện về hồ sơ chứng từ và có quy định cụ thể về điều kiện hưởng và mức được hưởng thì sẽ được tính vào chi phí được trừ;

 – Về thuế TNCN: Tính vào thu nhập chịu thuế tối đa 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

Quy định về phụ cấp nhà ở chịu thuế TNCN

 Các khoản trợ cấp, phụ cấp không phải chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Chị có thể tham khảo chi tiết tại bài viết:

 https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/14651/45-khoan-phu-cap-tro-cap-khong-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan

 Khoản 2 Điều 11Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: “Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập”.

 Như vậy, khoản tiền thuê nhà do công ty hỗ trợ người lao động thì vẫn tính vào thu nhập chịu thuế, tuy nhiên không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

 Ví dụ: Lương của người lao động là 20 triệu chưa bao gồm tiền thuê nhà. Như vậy nếu người sử dụng lao động trả thay tiền thuê nhà là 3 triệu thì 3 triệu này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN, trường hợp trả 5 triệu thì vẫn chỉ tính vào thu nhập chịu thuế 3 triệu đồng.