Đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh bán trú

Đầu tháng, bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh “bán trú” trong 26 ngày, thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?

Đáp án:

100 học sinh    → 26 ngày

nhà trường có thêm 30 học sinh      → … ? ngày

Một học sinh ăn hết số gạo trong thời gian:

26 × 100 = 2600 (ngày)

130 học sinh ăn hết số gạo trong thời gian:

2600: 230 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: bán trú