Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH DUYỆT
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:___/TTr-……. (Địa danh), ngày _ tháng _ năm _

 TỜ TRÌNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
năm_[ghi năm kế hoạch]

 Kính gửi:___[ghi tên người có thẩm quyền ]

 Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

 Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

 Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

 Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

 Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp;

 Căn cứ Thông tư số …./2019/TT-BYT ngày … tháng … năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

 ……..

 Căn cứ [ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 – Quyết định phân bổ vốn, giao vốn;

 – Các văn bản pháp lý liên quan].

 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thuốc và Điều trị của [ghi tên đơn vị trình duyệt]ngày … tháng … năm…..;

 Căn cứ Quyết định số….. /QĐ-….. ngày … tháng … năm…..của_ [ghi Thủ trưởng đơn vị trình duyệt]về việc phê duyệt danh mục, số lượng và giá dự kiến các gói thầu mua thuốc năm _;

 [Ghi tên đơn vị trình duyệt] trình [ghi tên người có thẩm quyền hoặc được phân cấp] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

 I. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 Bảng số 1

STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1                
2                
….                
Tổng giá gói thầu            

 [Chủ đầu tư điền các nội dung cụ thể của gói thầu trong Bảng số 1 theo hướng dẫn sau:

 – Tên gói thầu, giá gói thầu (bao gồm các gói thầu sau):

 + Gói số …..: Gói thầu thuốc generic[ghi tổng số danh mục thuốc generic, trong đó ghi cụ thể số danh mục của từng nhóm, tổng giá kế hoạch của gói thầu, trong đó có … danh mục thuốc có dạng bào chế đặc biệt, tổng giá trị… đã được Hội đồng Thuốc và Điều trị đơn vị đề xuất để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc thù của đơn vị].

 + Gói số …..: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị [ghi tổng số danh mục thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, tổng giá kế hoạch của gói thầu].

 + Gói số …..: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền)[ghi tổng số danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, trừ vị thuốc cổ truyền,trong đó ghi cụ thể số danh mục của từng nhóm, tổng giá kế hoạch của gói thầu].

 + Gói số …..: Gói thầu dược liệu[ghi tổng số danh mục dược liệu, trong đó ghi cụ thể số danh mục của từng nhóm, tổng giá kế hoạch của gói thầu].

 + Gói số …..: Gói thầu vị thuốc cổ truyền [ghi tổng số danh mục vị thuốc cổ truyền, trong đó ghi cụ thể số danh mục của từng nhóm, tổng giá kế hoạch của gói thầu].

 (Danh mục chi tiết các gói thầu tại Phụ lục kèm theo).

 – Nguồn vốn:_ [cơ sở y tế phải ghi rõ nguồn vốn dùng để mua thuốc, trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước (nếu có)];

 – Hình thức lựa chọn nhà thầu:_[ghi rõ hình thức lựa chọn nhà thầu theo hướng dẫn tại Thông tư này], xét theo từng phần của gói thầu;

 – Phương thức lựa chọn nhà thầu: cơ sở y tế căn cứ vào hình thức lựa chọn nhà thầu, quy mô gói thầu để đề xuất phương thức lựa chọn nhà thầu (một giai một túi hồ sơ hoặc một giai hai túi hồ sơ);

 – Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: [ghi thời gian dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo tháng hoặc quý trong năm];

 – Loại hợp đồng: Thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu;

 – Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi rõ số tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (nhưng tối đa không quá 12 tháng đối với cơ sở y tế và không quá 36 tháng đối với đấu thầu tập trung)];

 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 Trong Mục này cần giải trình các nội dung cụ thể như sau:

 a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số …./2019/TT-BYT ngày … tháng … năm 2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

 Lưu ý : Việc chia nhỏ các gói thầu để thực hiện chỉ định thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

 b) Giá gói thầu:

 c) Nguồn vốn:

 d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: giải trình rõ lý do nếu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi;

 đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

 e) Loại hợp đồng [giải trình lý do đề xuất loại hợp đồng khác nếu không phải là hợp đồng trọn gói];

 g) Thời gian thực hiện hợp đồng;

 h) Nhu cầu sử dụng thuốc có dạng bào chế đặc biệt: [giải trình chi tiết theo đề xuất của khoa/phòng có nhu cầu sử dụng thuốc đã thuyết minh để Hội đồng Thuốc và Điều trị xem xét, thông qua].

 II. Kiến nghị:

 Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [Ghi tên đơn vị trình duyệt] đề nghị [ghi tên người có thẩm quyền]xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm _.

 Kính trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổ chức thẩm định;
– Lưu VT.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

  

  

  

  

  

  

 Tag: kết quả xin chấp thuận chỉnh sắm