Nhà hậu lê đã làm gì để khuyến khích học tập

Nhà hậu lê đã làm gì để khuyến khích học tập

 Để khuyến khích việc học tập, nhà Hậu Lê đã đặt ra lễ xướng danh(lễ đọc tên người đỗ), lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng) và khắc tên tuổi những người đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh.

  

  

  

  

 Tag: làm gì thái